தொடங்குகிறேன்...

இது எனது முதல் போஸ்ட் . எனது எண்ணங்களையும் , கோபங்களையும் எழுத நினைக்கிறேன் . இது எனது கையாலகத்தினாலா என்னவோ? இந்த எண்ணங்கள் தொடரும் என எண்ணுகிறேன் .. விரும்புகிறேன் ..